Poesie e filastrocche

POESIE

Frances CHESTERTON

Giuseppe FANCIULLI

Kenneth GRAHAME

Thomas MERTON

Ada NEGRI 

Enrico PEA

Renzo PEZZANI

Salvatore QUASIMODO

Umberto SABA

Luigi SANTUCCI

Pamela Lyndon TRAVERS

Walt WHITMAN

FILASTROCCHE

Lina SCHWARZ

Filastrocche POPOLARI